Close

Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Power2Media B.V. (hierna: Power2Media).

Persoonsgegevens

Power2Media beheert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers, klanten en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen; bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, op grond van de werkgever-werknemer- relatie, vanwege bedrijfsbelang, of op verzoek van de betrokkene. Power2Media verwerkt persoonsgegevens conform toepasselijke wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de medewerkers en het beleid van Power2Media.

Beveiliging persoonsgegevens

Power2Media behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Power2Media voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Power2Media beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt Power2Media gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Power2Media is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het ter beschikking stellen van gegevens aan Power2Media.

Gegevensverstrekking aan derden

Power2Media deelt geen persoonsgegevens met derde partijen zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.


Gegevensverwerking in de praktijk

Power2Media en haar medewerkers respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierop wordt toegezien door Clare Liu. Belanghebbenden kunnen bij haar terecht voor vragen en ondersteuning.

Telefoongesprekken en berichten kunnen worden opgenomen door medewerkers van Power2Media- support- of serviceafdelingen voor trainings- en coaching-doeleinden of voor de uitvoering van een overeenkomst. Alle belanghebbenden en betrokkenen zullen hierop gewezen worden en er zal gelegenheid worden geboden de registratie (opname) te voorkomen. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Schriftelijke elektronische communicatie wordt opgeslagen zolang de ontvanger besluit om het bericht te bewaren. Verder is het mogelijk dat berichten gericht permanent worden bewaard. Gebruikers van Instant Messaging moeten ervan uitgaan dat conversaties, conference calls, gedeelde schermen of audio conversaties worden bewaard door Power2Media en/of haar medewerkers. Power2Media-medewerkers worden erop gewezen dat tijdens vertrouwelijke conversaties de identiteit (en legitieme aanwezigheid) van de deelnemers (al dan niet continu) wordt geverifieerd. Iedere deelnemer aan dit berichtenverkeer heeft het recht om registratie en/of opname te verbieden of de conversatie te verlaten.


Externe dienstverleners en andere sites

Als u via een digitale dienst van Power2Media terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Bezoekers website Power2Media

Power2Media verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen niet worden verwerkt. Power2Media verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Cookies

Power2Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

Bewaren van persoonsgegevens

Power2Media zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal Power2Media zich hieraan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Power2Media is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door Power2Media zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Power2Media via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Als u een klacht hebt over het verwerken van persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag, dit onverlet uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat doen via:

Power2Media B.V.

T.a.v. Clare Liu
Beech Avenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk
E-mail: clare.liu@power2media.com

Wijziging van deze privacyverklaring

Power2Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 oktober 2018.